bloggerads

2016年8月16日 星期二

動畫字型合集–完美顯示字幕既首步

網上好多動畫都有內置字幕,但係某啲提供高質素既壓制組專注壓片既工作或留出俾用家自行選擇字幕既空間,所以都唔會內置埋字幕。所以我哋就要安裝字型檔黎得到應有既體驗。

vk share