bloggerads

2016年8月16日 星期二

動畫字型合集–完美顯示字幕既首步

網上好多動畫都有內置字幕,但係某啲提供高質素既壓制組專注壓片既工作或留出俾用家自行選擇字幕既空間,所以都唔會內置埋字幕。所以我哋就要安裝字型檔黎得到應有既體驗。


但如果用家使用外置字幕可能會缺失某啲字型而令字幕做唔到字幕組想要既效果,
所以我上載左一堆係動畫常見既字型檔,等你哋更享受到字幕組既心思。
入面既字型我亦會一直更新。
下載左之後就可以將入面既字型檔放係系統磁碟/Windows/Fonts/入面就可以啦,
我既情況就係C:\Windows\Fonts\ 好似下圖咁,當係fonts既資料夾度亦會變左下圖既格局。


下面就係有字型檔同冇字型檔既對比圖,
未有字型檔時下方既字幕就顯得普普通通。

裝左字幕檔時下方既字幕接近作品既風格。

如果你用完字型檔之後字型既問題解決左,但係某啲效果重係冇顯示可以試下裝xysubfilter/xy-vsfilter,呢兩個軟件可以順利顯示字既特效又解決到多特效字幕因為大體積而帶黎既疾機問題,又可以提高字體渲染既質素。詳細可以睇下面link既文。
http://ppkkkp.blogspot.com/2016/06/xy-vsfilter-xysubfilter.html

2 則留言:

  1. 請問linux Kodi點樣set字型?
    系統係osmc,基於debian。

    回覆刪除
  2. linux可以把字型檔放在/usr/share/fonts/資料夾中

    回覆刪除

vk share